5.6.2018 / Gösterim Sayısı : 450

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2018/26

MADDE 1 – 24/3/2018 tarihli ve 30370 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/12)'in 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından hazırlanan nihai listeler Komisyonun onayını izleyen iki ay içerisinde belirlenen yerlerde ve şekilde ilan edilir."

MADDE 2 – Bu Tebliğ 24/3/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.


''