11.10.2018 / Gösterim Sayısı : 99

Islah Amaçlı Mera Kiralama İlanı

 1. 4342 sayılı Mera Kanununun 12 inci maddesinin 2 inci fıkrası ve Mera Yönetmeliğinin 19.11.2013 tarih ve 28863 sayılı Resmi gazetede yayımlanan değişik 7 inci maddesinin (b) bendine  göre, İlimiz Geyve   İlçesi Bayat Mahallesi I.Kısım (( 1836,1562,2372,1585-…….-1710 ) (1585-1710 arası 126 adet parsel)) parsellerde  882,42 da. 130.130,71-TL muhammen bedelli , Geyve İlçesi Bayat Mahallesi  II.Kısım 1850 parselde 603,01 da. 90.976,12.-TL muhammen bedelli ve Akyazı İlçesi (Türkorman) Ormanşevkiye Mahallesinde 107 ada 14 parsel numaralı 79,95 da.19.259,19.-TL muhammen bedelli mera alanı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51-g maddesi gereğince Pazarlık usulü ile 13.11.2018 Salı günü saat 15:00 da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. Bölümler listedeki sırasıyla birbirini takip ederek ihale edilecektir. 
   
 2. Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden 250 TL karşılığında alınabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.
   
 3. İhaleye müracaatlar hazırlanacak Mera Islah ve Amenajman Proje ile birlikte 26.10.2018 Cuma  günü saat 17.00 ye kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılacaktır.
   
 4. Bir istekli sadece bir bölümün ihalesine katılabilecektir.
   
 5. Projesi uygun görülmeyenler ihaleye katılamayacaktır.
   
 6. İstenilen belgeler:
   

a) Nüfus kayıt örneği.

b) Tüzel kişilerde ana sözleşme ve değişikliklerinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği.

c) Geçici teminatın ( Yıllık muhammen kira bedelinin % 3 'ünün ) yatırıldığına dair makbuz, veya limit içi, süresiz teminat mektubu.

d) Mera Yönetmeliğin 7-b maddesinde yer alan öncelik şartı gereğince ihaleye katılabilmek için kooperatif, birlik, tüzel veya gerçek kişilerin Sakarya İli Büyükşehir Belediyesi Mülki Sınırları içerisinde en az altı aydan beri ikamet ettiklerini gösteren (Nüfus Müdürlüklerince verilen) Adres Bilgileri Raporu.

e) İhaleye katılan yetkiliye ait noter tasdikli imza sirküleri.

f) Katılımcılar adına vekaleten müracaat edenlerden, asıl katılımcıların durumuna göre bu şartnamede belirtilen bilgi ve belgelere ilave olarak, katılımcı adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gereklidir.

       7. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
      8. İhale katılımcılarına tüm tebligat ve bildirimler posta, e-mail veya telefon ile yapılacaktır. 
       9. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


''