T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2021 YILI HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ TEBLİĞİ YAYINLANDI....

Yayın Tarihi : 7.12.2021

Anaç koyun keçi desteği

a) Yetiştiriciler (göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler dahil), üyesi oldukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine dilekçe ile 17/12/2021 tarihine kadar başvurur. Birlik, 5/11/2021 tarihinde TÜRKVET'ten KKBS'ye aktarılan yedekteki kayıtları esas alır.

b) Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlikleri, başvurularını aldıkları yetiştiricilerin kişi, işletme ve hayvan bilgilerinin doğruluğunun (aktif/pasif durumu, vergi numarası, T.C. kimlik numarası, sahiplik bilgisi, anaç hayvan sayısı ve benzeri) kontrolünü TÜRKVET'ten yaparak hatalı veya eksik kayıtların olması durumunda il/ilçe müdürlüklerine bildirerek TÜRKVET'te gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar.

c) Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlikleri almış oldukları başvuruları 17/12/2021 tarihine kadar KKBS'ye kaydeder ve KKBS'den aldıkları üyelerinin isim ve işletme bilgilerini içeren listeleri 24/12/2021 tarihine kadar il/ilçe müdürlüğüne iletir.

ç) Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlikleri başvuru listelerindeki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Başvuru listesinde olmayan yetiştiriciler desteklemeden faydalandırılmaz.

 

Çoban İstihdam desteği

 

a) Başvurular, işletme sahibi veya köy/mahalle sürüsünü otlatan çoban tarafından dilekçe ile işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılır. Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

1) Çobanın ve işletme sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi.

2) Sürü yöneticisi sertifikası.

3) Desteklemeden yararlanacak çobanın durumuna göre; işletmede çoban istihdam ediliyor ise iş sözleşmesinin örneği, köy/mahalle sürüsü otlatan çoban ise hayvanlarını otlattığı işletme sahiplerinden en az ikisinden alınan muhtar onaylı muvafakatname, çoban işletme sahibi/işletme sahibinin birinci dereceden yakını ise işletme sahibinin taahhütnamesi.

4) Çobana ait sigorta primlerinin yatırıldığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış veya e-Devletten alınan kare (QR) kodlu sigortalılık hizmet döküm belgesi.

5) Çobana ait sigorta pirimleri ödemesine dair Sosyal Güvenlik Kurumu il/ilçe müdürlüklerinden alınan prim ödemelerini ve borçluluk durumunu bildiren onaylı belge.

6) Çobana ait sigorta primlerinin borçlanma yapılandırması yapılmışsa Sosyal Güvenlik Kurumu il/ilçe müdürlüklerinden alınan borçlanma yapılandırma durumunu ve borçlanma yapılandırması taksitlerinin ödenme durumunu gösteren onaylı belge.

b) Başvuruda sürü yöneticisi sertifikası ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesi eksik olsa da başvurular kabul edilir.

c) Sigorta primleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi üzerinden yatırılanların sigortalılık hizmet döküm belgesinde 6121.12 Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan) koduna haiz olmaları şartı aranır, Ek-5 Tarım Sigortasında bu kod aranmaz.

ç) İl/ilçe müdürlüğünce düzenlenecek ek belgeler, https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM adresinde başvuruların başlaması ile yayımlanır. Desteklemeye esas işlemler ise https://cobandestegi.tarim.gov.tr adresinde yer alan sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği sisteminde (Sistem) yürütülür.

d) Başvuru zamanında desteklemeye esas istenen belgelerin temininden ve bilgilerin doğruluğundan işletme sahibi/çoban sorumludur.

e) Başvurular, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlar; 14/1/2022 tarihinde son bulur.

 

Buzağı Desteği

 

a) Yetiştiriciler, desteklemeyi hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorlarsa, almak istedikleri örgüt üzerinden, kooperatifler aracılığıyla almak isteyenler bölge veya il üst birlikleri üzerinden, soy kütüğü ilave desteklemesi alacaklar damızlık sığır yetiştiricileri il birlikleri üzerinden; herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

b) Başvurular, birinci dönem için 31/12/2021 tarihine kadar, ikinci dönem için ise 1/4/2022-15/6/2022 tarihleri arasında yapılır. Birinci dönemde başvurusu olan yetiştiriciler, ikinci dönemde tekrar başvuru yapamaz. Süresi geçtikten sonra yapılan tüm başvurular geçersizdir. Başvurular destekleme yılı için geçerlidir.

c) Yetiştirici/üretici örgütleri, kendilerinde başvuru dilekçesi bulunan üyelerinin başvurularından sorumludur. Bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiriciler, dilekçe ile üyesi bulundukları yetiştirici/üretici örgütüne başvuru yapmak zorundadır. Yetiştirici/üretici örgütleri, her ne sebeple olursa olsun üyesinin yazılı destekleme başvurusunu geri çeviremez. Üyesinin destekleme başvuru dilekçesi bulunmayan yetiştirici/üretici örgütleri, bu üyeleri adına başvuru yapamazlar.

 

Dişi Manda / Malak desteği

 

Malak desteği

 

 

a) Damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye olan yetiştiriciler birlikler aracılığıyla, üye olmayan yetiştiriciler ise şahsen il/ilçe müdürlüğüne başvurur.

b) Birinci dönem başvurular 31/12/2021 tarihine kadar, ikinci dönem başvurular 1/7/2022-1/8/2022 tarihleri arasında olmak üzere iki dönem halinde yapılır. Birinci dönemde başvuru yapamayanlar ikinci dönemde başvuru yapabilir. Birinci dönemde başvuruda bulunduğu halde, eksikleri nedeniyle desteklemeden yararlanamayanlar, ikinci dönemde eksikliğin giderilmesi halinde desteklemeden yararlandırılır.

 

Dişi Manda desteği

 

a) Damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye olan yetiştiriciler birlikler aracılığıyla, üye olmayan yetiştiriciler ise şahsen il/ilçe müdürlüğüne başvurur.

b) Başvurular 31/12/2021 tarihine kadar yapılır.

 

Arılı kovan desteği

 

a) Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticilerden, bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla birlik üyesi olanlar, üyesi oldukları yetiştirici/üretici örgütüne, diğer üreticiler ise il/ilçe müdürlüklerine başvurarak AKS'den alınacak destekleme başvuru dilekçesinde belirtilen bilgilerin doğruluğunu beyan ederek onaylatırlar.

b) Üreticiler, AKS'de kayıtlı arılı kovan sayısından fazlası için destekleme talebinde bulunamaz. Arılı kovan sayısının AKS ile uyumlu olmasından arıcı sorumludur.

c) Arıcılar, onaylatmış oldukları başvuru dilekçesi ile arılarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne bu Tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde başvurur.

ç) Başvuru yapılması ile arılı kovan tespit işlemleri başlatılır.

 

2021 Yılı Arıcılık Desteklemeleri İş Takvimi

ARILI KOVAN ve DAMIZLIK ANA ARI DESTEKLENMESİ

FaaliyetTarih
Destek Başvuruları7 Aralık 2021 - 7 Ocak 2022
Arılı Kovan ve Ana Arı Tespiti  22 Ekim 2021 -  7 Şubat 2022
İCMAL-1 Hazırlanması   7 - 18 Şubat 2022
Askıya çıkma 21 - 04 Mart 2022
İtirazların alınıp değerlendirilmesi07 - 11 Mart 2022
İCMAL-2 Hazırlanması İl Müdürlüğüne gönderilmesi14 - 18 Mart 2022
İCMAL-3 Bakanlığa gönderilmesi  21 Mart - 1 Nisan 2022
Ödemeler (Tahmini)  Mayıs 2022